Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Gab-Trans Józef Gaber z siedzibą w miejscowości Okuniowiec 14B, 16-400 Suwałki informuje, że zawarło umowę nr POPW.01.05.00-20-0040/20-00 na realizację projektu pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Gab-Trans Józef Gaber”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Opis projektu: Wsparcie otrzymane w ramach projektu będzie przeznaczone na
finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb firmy w
zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały
wskutek pandemii COVID-19.

Beneficjent: Gab-Trans Józef Gaber
Województwo: podlaskie
Miejscowość: Suwałki
Wartość projektu: 320.446,68 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 320.446,68 PLN